Hoppa till innehåll

Snabbehandlad EU-förordning ska ge sänkta banavgifter

EU-förordningen Fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet gäller från den 13 oktober 2020. Det är här fråga om synnerligen snabbt framtagen EU-lagstiftning som ger medlemsstaterna möjligheten att reducera eller helt slopa banavgifter under en begränsad tid. Lagstiftningen ska snarast uppfattas som en uppmaning till medlemsstaterna att ge lättnader för banavgifter och bokningsavgifter – även retroaktivt – under perioden 1 mars 2020 – 31 december 2020. Vidtagna åtgärder ska meddelas till kommissionen inom 3 månader och kan förlängas som längst till april 2022. I förra veckan skickade Tågföretagen in en ytterligare framstöt som uppföljning på dialogen med regeringen om stöd till Sveriges tågoperatörer.

Mitt i den mest intensiva fasen inför kommande nationell infrastrukturplanering händer det. Vi har sett det komma under en tid och regeringen tillsätter nu en elektrifieringskommission för transportsektorn. Det råder inget tvivel om att transportsektorn måste växla upp för att nå klimatmålen och sektorn måste därför bli mer effektiv både när det gäller val av transportmedel och energiförbrukning. Naturligtvis är elektrifiering av delar av vägtrafiken en förutsättning för framtidens hållbara transportinfrastruktur och för att få bort beroendet av fossila drivmedel. Vi får dock inte stirra oss blinda på en enda lösning. Det finns nya teknologier att titta på och frågan om energieffektivitet är central. Vi erinrar om att järnvägen – allt annat lika – alltid kommer vara minst tre gånger mer energieffektiv än vägtrafik, och den totala externa belastningen på samhället är marginell jämfört med vägtrafiken. Exempelvis måste prioriteringen av utnyttjandet av landarealer få en mer framskjuten plats, där järnvägen har ointagliga fördelar. Uppdraget till Trafikverket att planera för en utbyggnad av elvägar ska redovisas den 1 februari 2021. Av direktiven framgår att förslaget till utbyggnad ska prioritera stråk till viktiga hamnar och kombiterminaler för omlastning till sjöfart och järnväg.

I veckan lämnade Riksrevisionen sin rapport Drift och underhåll av järnvägar till regeringen. Rapporten visar att kostnaderna för upphandlat underhåll blivit i genomsnitt 74 procent högre än förväntat. Riksrevisionen har identifierat förbättringsbehov och ger rekommendationer. Tajmingen är god, just nu pågår remisstiden för framtidens järnvägsunderhåll och organisationen därav.
Läs mer i artikel på tagforetagen.se.