Hoppa till innehåll
tågspår efter snabbt åkande tåg

Regeringen ställer frågor om ERTMS

Regeringen har idag presenterat inslag i den kommande vårbudgeten för mer klimatsmarta transporter. För att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg är föreslaget att miljökompensationen ökar med 150 miljoner kronor, till totalt 550 miljoner kronor, årligen under 2021– 2025. För att kollektivtrafiken ska kunna möta de behov som finns och köras i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel och ökad smittspridning avsätter regeringen därtill ytterligare en miljard kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Några av oss har väntat som barn vid julgranen på regeringens infrastrukturproposition, men vi får vänta lite till. Enligt propositionsförteckningen för våren 2021 skulle regeringen den 8 april presentera just denna för Sveriges konkurrenskraft så viktiga proposition. Om den nya tidplanen håller – nytt datum den 16 april – så blir det en intensiv tid för inspel till våra rikspolitiker under andra halvan av april för att få med allt viktigt i motioner från övriga partier och i regeringens planeringsdirektiv till Trafikverket. Regeringens avsikt är att en ny nationell plan för infrastrukturen ska kunna klubbas före valet 2022.

Behovet av infrastrukturinvesteringar för konkurrenskraft fick en allsidig belysning genom Västra Götalandsregionens behovslins vid ett seminarium i förra veckan. Gustaf Engstrand deltog i panelen och lyfte Tågföretagens prioriteringar, bland annat behovet av ett regeringsuppdrag om en översyn av den samhällsekonomiska kalkylmodellen. Läs en sammanfattning från seminariet.

Enligt vårens propositionsförteckning skulle regeringen ha lämnat ett lagförslag den 23 mars om genomförandet av det fjärde järnvägspaketet. Även denna proposition har skjutits upp, men dessvärre saknas nytt måldatum. Vi läser det finstilta mellan raderna i det icke skrivna och konstaterar att regeringen ännu inte fattat beslut om lagrådsremiss. Det beslutet föregår överlämnandet av propositionen till riksdagen och det är ett omfattande material som ska granskas. Det blir därför intressant att se om riksdagen hinner klubba den nya lagstiftningen före sommaruppehållet. Det är olyckligt att ikraftträdandet av den nya lagstiftningen skjuts upp och vi har i tidigare artiklar beskrivit effekter av det.

Trafikverket fick den 1 april ett nytt regeringsuppdrag av stor betydelse för våra medlemmar. Trafikverket ska senast den 30 september redovisa en analys av och kvalitetssäkring av införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Fundamentala frågor för utrullningen ska utredas. Alla delsystem som ingår i eller påverkas av införandet av ERTMS ska beskrivas, varvid en analys av eventuella effekter på kostnader och genomförande för delsystemen vid en tidplan som innebär en senareläggning eller tidigareläggning av införandet jämfört med den föreslagna tidplanen för ERTMS. Trafikverket får även i uppdrag att beskriva alternativ till införandet av ERTMS. Uppdraget omfattar dock inte uttryckligen utredning av statlig medfinansiering av ombordutrustning  eller kompensation för onödiga investeringar i fordon kopplade till förseningar i Trafikverkets utrullningsplan eller kostnadsökningar till följd av exempelvis utbildningskrav. Behovet av att utreda även dessa aspekter är uppenbar för alla i branschen som är insatta i frågan. Vi förutsätter att branschens olika intressenter kommer att följa detta uppdrag på mycket nära håll.