Vi blickar mot en intensiv höst

Början av juli är normalt en hektisk tid för Tågföretagens kansli eftersom politikerveckan i Almedalen normalt infaller precis före sommarsemestrarna. Då har nyhetsbrevet dröjt lite och oftast skickats ut augusti. Bra så – för att skapa ordning bland alla intryck om trender inom svensk politik i allmänhet och transportpolitiken i synnerhet har det kommit väl till pass med några veckors tid för eftertanke. Detta coronaår är Almedalen inställt och vi har därför samlat några intressanta ämnen i form av nyhetsartiklar och tillbakablickar som kan bli intressant sommarläsning.

Kommande halvår kommer alla stora frågor på EU-nivån filtreras genom det tyska ordförandeskapet som inleddes den 1 juli. De viktigaste prioriteringarna är åtgärder kopplade till coronapandemin, klimatfrågan och en europeisk klimatlag, digital omställning, Europas roll i världen och den framtida relationen med Storbritannien. Stora frågor som ställs är om EU:s långtidsbudget kan klubbas igenom liksom EU:s coronaåterställningsfond. Det rullar troligtvis på under hösten med annan lagstiftning av relevans för järnvägssektorn, som exempelvis nya regler för passagerarrättigheter. Revideringen av TEN-T-förordningen som reglerar utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet pågår och en rapport i veckan från Europeiska Revisionsrätten om megaprojekt talar om förseningar som innebär att måldatumet 2030 för utbyggnad av TEN-T-nätet är hotat. Och inte minst – kommer vi till sans med utrullningen av signalsystemet ERTMS och de gränsöverskridande hindren som ställs upp av forcerad bullerlagstiftning i Schweiz och Tyskland? Bullerfrågan har nyligen tagits till transportministernivå mellan Sverige och Tyskland. Redan tidigt i höst fortsätter det – EU-kommissionen har att ta ställning till om fördragstalan ska inledas mot Tyskland.

Nyligen skickades som väntat utredningen Framtidens järnvägsunderhåll SOU 2020:18 ut på remiss. Tågföretagen kommer att tillsammans med våra engagerade medlemmar säkerställa ett remissvar inför svarsdagen den 30 oktober 2020.

Inlandsbanan och Tågföretagen är bekymrade över Trafikverkets nya funktionsutredning ”Inlandsbanans funktion i transportsystemet”. Vi delar inte Trafikverkets bedömningar, som vi anser brister i underlagen gällande främst godstrafiken. I en tid med stora utmaningar att nå klimatmålen samt den återstart Sverige står inför efter pandemin är det viktigt att Trafikverket i handling verkar för den generella politiska målsättningen om överflyttning från väg till järnväg och tar de möjligheter som finns att utveckla mindre trafikerade bandelar i landet och där godstrafiken har förutsättningar till ökade andelar.

Mer på temat klimatsmarta transporter – den tidigare omnämnda förlängningen av miljökompensationen för budgetåret 2020 har nu notifierats till EU-kommissionen. Vi ser nu fram emot tydliga riktlinjer avseende hanteringen av utbetalningar av kompensation.

I veckan publicerade Svensk Kollektivtrafik tillsammans med företaget OneRepay en rapport med resultatet av en undersökning av processen och hanteringen av regress riktad mot Trafikverket. Även Tågföretagen har beskrivit det administrativa krångel som våra medlemmar drabbas till följd den valda systematiken.

Detta var det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi önskar alla en riktigt skön sommarledighet. Trevlig sommarläsning! Vi hörs igen i augusti!

Läs hela nyhetsbrevet