Hoppa till innehåll

Vi blickar mot en intensiv höst

Början av juli är normalt en hektisk tid för Tågföretagens kansli eftersom politikerveckan i Almedalen normalt infaller precis före sommarsemestrarna. Då har nyhetsbrevet dröjt lite och oftast skickats ut augusti. Bra så – för att skapa ordning bland alla intryck om trender inom svensk politik i allmänhet och transportpolitiken i synnerhet har det kommit väl till pass med några veckors tid för eftertanke. Detta coronaår är Almedalen inställt och vi har därför samlat några intressanta ämnen i form av nyhetsartiklar och tillbakablickar som kan bli intressant sommarläsning.

Kommande halvår kommer alla stora frågor på EU-nivån filtreras genom det tyska ordförandeskapet som inleddes den 1 juli. De viktigaste prioriteringarna är åtgärder kopplade till coronapandemin, klimatfrågan och en europeisk klimatlag, digital omställning, Europas roll i världen och den framtida relationen med Storbritannien. Stora frågor som ställs är om EU:s långtidsbudget kan klubbas igenom liksom EU:s coronaåterställningsfond. Det rullar troligtvis på under hösten med annan lagstiftning av relevans för järnvägssektorn, som exempelvis nya regler för passagerarrättigheter. Revideringen av TEN-T-förordningen som reglerar utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet pågår och en rapport i veckan från Europeiska Revisionsrätten om megaprojekt talar om förseningar som innebär att måldatumet 2030 för utbyggnad av TEN-T-nätet är hotat. Och inte minst – kommer vi till sans med utrullningen av signalsystemet ERTMS och de gränsöverskridande hindren som ställs upp av forcerad bullerlagstiftning i Schweiz och Tyskland? Bullerfrågan har nyligen tagits till transportministernivå mellan Sverige och Tyskland. Redan tidigt i höst fortsätter det – EU-kommissionen har att ta ställning till om fördragstalan ska inledas mot Tyskland.

Nyligen skickades som väntat utredningen Framtidens järnvägsunderhåll SOU 2020:18 ut på remiss. Tågföretagen kommer att tillsammans med våra engagerade medlemmar säkerställa ett remissvar inför svarsdagen den 30 oktober 2020.

Inlandsbanan och Tågföretagen är bekymrade över Trafikverkets nya funktionsutredning ”Inlandsbanans funktion i transportsystemet”. Vi delar inte Trafikverkets bedömningar, som vi anser brister i underlagen gällande främst godstrafiken. I en tid med stora utmaningar att nå klimatmålen samt den återstart Sverige står inför efter pandemin är det viktigt att Trafikverket i handling verkar för den generella politiska målsättningen om överflyttning från väg till järnväg och tar de möjligheter som finns att utveckla mindre trafikerade bandelar i landet och där godstrafiken har förutsättningar till ökade andelar.

Mer på temat klimatsmarta transporter – den tidigare omnämnda förlängningen av miljökompensationen för budgetåret 2020 har nu notifierats till EU-kommissionen. Vi ser nu fram emot tydliga riktlinjer avseende hanteringen av utbetalningar av kompensation.

I veckan publicerade Svensk Kollektivtrafik tillsammans med företaget OneRepay en rapport med resultatet av en undersökning av processen och hanteringen av regress riktad mot Trafikverket. Även Tågföretagen har beskrivit det administrativa krångel som våra medlemmar drabbas till följd den valda systematiken.

Detta var det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi önskar alla en riktigt skön sommarledighet. Trevlig sommarläsning! Vi hörs igen i augusti!

Medielänkar vecka 27

Ny kommersiell riskanalys för ERTMS-införandet

Järnvägsbranschen och Trafikverket har tillsammans genomfört en kommersiell riskanalys. Syftet är att värdera risker och konsekvenser som påverkar branschen i samband med ERTMS-införandet. Nu är den andra rapporten färdigställd.
Läs mer på trafikverket.se

Minst 10 miljarder i tillkommande samhällskostnader för ERTMS

Redan i augusti 2018 påvisade Riksrevisionens granskning att Trafikverket kraftigt underskattat kostnaden för att utveckla ett fungerande ERTMS-system som svarar mot EU:s specifikationer såväl som nationella krav. Tågföretagen har sedan dess drivit frågan om kostnadsbilden och dess rimlighet. En bild som tyvärr blir ännu dystrare när man läser den rapport som Trafikverket beställt från konsultbolaget Ramboll och presenteras på tisdag den 30 juni
Läs mer på tagforetagen.se

DN Debatt. ”Dansk-tyska tågsatsningar gör Öresundsbron allt viktigare”

Öresundsexperten Anders Olshov: De satsningar som Danmark och Tyskland nu gör stärker argumenten för svenska höghastighetsjärnvägar. Ett statligt projektbolag bör nu få ansvar för att snarast planera och bygga nya järnvägsspår mellan Lund och Hässleholm och därefter övriga delar av stambanorna för höghastighetståg.
Läs mer på dn.se

How the EU is helping railways ride out Covid-19

Set up by the International Railway Summit, a webinar held on 9 June 2020 provided the wider industry with a look into the relief measures set in place at the European Union level to help the sector face the economic consequences caused by the coronavirus pandemic.
Läs mer på railway-techology.com

Inlandsbanan: ”Trafikverkets rapport om Inlandsbanan ogrundat negativ”

Inlandsbanan AB motsätter sig Trafikverkets nya funktionsutredning ”Inlandsbanans funktion i transportsystemet”. I rapporten intar Trafikverket en ogrundat negativ och konkurrensinriktad inställning till Inlandsbanan. Inlandsbanans ledning menar att det här är kontraproduktivt för att ta Sverige ur Coronakrisen, och att det just nu krävs en kraftsamling på infrastrukturprojekt som kan genomföras omedelbart.
Läs mer på dagensinfrastruktur.se

Snälltåget kör nattåg direkt till Alperna 2021

Snälltåget kör direkta nattåg till Alperna under vintersäsongen 2021. Nattåget avgår på fredagar under sex veckor från Malmö via Høje Taastrup utanför Köpenhamn, Odense och Kolding och ankommer de Österriska alpmetropolerna på lördagsmorgonen därpå. Förutom direkttåg till populära Zell am See kommer det även finnas anslutningar till ytterligare 8 skidorter i Österrike. Hemresan sker en vecka senare på lördagskvällen och ankomsten till Danmark och Sverige sker under söndagen.
Läs mer på dfly.no

Byråkratin hindrar medlemmarna att få sina pengar för regress

Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med vår associerade medlem OneRepay under våren undersökt processen och hanteringen kring regressrätt mellan järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltaren Trafikverket.
Läs Svensk kollektivtrafiks nyhetsbrev

Branschuppror mot förslag på statligt järnvägsunderhåll

Byggföretagen och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, är kritiska till utredningen om framtidens järnvägsunderhåll som lämnades till regeringen 31 mars 2020.
Läs mer på byggforetagen.se

AI-satsning för järnvägsbranschen

En AI-motor där stora mängder av information kan sorteras ska bli ett viktigt verktyg för företag i järnvägsbranschen. Det är projektet AI Factory Railway, AIFR, vid Luleå tekniska universitet som ska stå för utvecklingen i samverkan med en rad företag.
Läs mer på jarnvagsnyheter.se

Stor tvekan att resa kollektivt

Varannan pendlare tveksam till att återgå till kollektivtrafiken – det framgår av en ny studie av WSP.
Läs mer på rt-forum.se

24 countries sign pledge to boost international rail routes

Twenty-four European countries agreed on Wednesday (3 June) to work together on international rail transport and make it “an attractive alternative” over distances where it is currently not competitive.
Läs mer på eruactiv.com